Privacy Terug naar Homepagina >

Privacy Statement Uit handen

 

Uit handen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Uit handen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit       privacy beleid.

– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

– Geen persoonsgegevens doorgeven aan partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Uit handen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens.

 

Uit handen

Avenue Carnisse 266

2993 ML Barendrecht

06-13638975/06-27556529

info@uithanden.eu

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens:

Uw persoonsgegevens worden door Uit handen verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

- Het aangaan van overeenkomsten tussen klant en begeleider en het aangaan van overeenkomsten

  tussen Uit handen en begeleider.

- Het compleet maken van het intakeformulier van begeleider en klant.

- Het aanmaken van lijsten ten behoeve van uitstapjes met klanten.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen

– Naam, adres,  woonplaats, telefoonnummer, emailadres, geslacht, geboortedatum en Rekeningnummer.

 

Verstrekking aan derden:

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 

– Het verstrekken van informatie van een begeleider aan familie van de klant ter beoordeling van de geschiktheid van een begeleider en kennismaking met de begeleider.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen overeenkomst hebben afgesloten.

 

Indien toch noodzakelijk maken wij hierin met partijen uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijke toestemming geeft.

 

Bewaartermijn

Uit handen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Website en e-mail

Op onze website worden nergens persoonlijke gegevens verstrekt of verzameld.

Uw naam, e-mail en telefoonnummer gebruiken wij enkel om contact met u te leggen om reageren op uw vraag of opmerking.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of indirect aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen.

Als u naar aanleiding van onze privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

 

Uit handen

Avenue Carnisse 266

2993 ML Barendrecht

06-13638975/06-27556529

info@uithanden.eu

 

 

 

Kvk Rotterdam 67612776 Privacy
Facebook.com/uithanden
© 2018 UitHanden
Privacy Terug naar Homepagina >
Kvk Rotterdam 67612776 Privacy
Facebook.com/uithanden
© 2018 UitHanden
Privacy Terug naar Homepagina >
Kvk Rotterdam 67612776 Privacy
© 2018 UitHanden
Privacy Terug naar Homepagina >
Facebook.com/uithanden
Privacy
Kvk Rotterdam 67612776 © 2018 UitHanden